Η παν­δη­μία COVID-19 στη χώ­ρα μας έχει πα­ρου­σιά­σει ση­μα­ντι­κή ύφε­ση αλ­λά ο κίν­δυ­νος εστια­κής ανα­ζω­πύ­ρω­σης εί­ναι πά­ντα υπαρ­κτός, όπως και η πι­θα­νό­τη­τα εμ­φά­νι­σης νέ­ου επι­δη­μι­κού κύ­μα­τος.
Η επι­στρο­φή στη νέα κα­νο­νι­κό­τη­τα θα γί­νει με μι­κρά βή­μα­τα, με γνώ­μο­να την ασφά­λεια του συ­νό­λου και την προ­στα­σία της υγεί­ας του ατό­μου.
Για την εί­σο­δο σε αθλη­τι­κό χώ­ρο εκ­γύ­μνα­σης απαι­τεί­ται συ­μπλή­ρω­ση ει­δι­κού εντύ­που (Υπουρ­γείο Πο­λι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού / Γε­νι­κή Γραμ­μα­τεία Αθλη­τι­σμού).
Σε αυ­τό γρά­φο­νται οι ει­σερ­χό­με­νοι - εξερ­χό­με­νοι στην αθλη­τι­κή εγκα­τά­στα­ση για εν­δε­χό­με­νο ιχνη­λά­τη­σης επα­φών λό­γων COVID-19.
Η σουίτα ACCESS-19, αυτοματοποιεί την παραπάνω διαδικασία προσφέροντας ταχύτητα εισόδου, ασφάλεια των αποθηκευμένων διελεύσεων (κρυπτογραφημένα δεδομένα).

Η ACCESS-19 σουίτα αποτελείται από 3 υποσυστήματα:

Frontend

Η σελίδα στην οποία ο αθλητής ή ο κηδεμόνας του μπορεί να δημιουργήσει την ηλεκτρονική του υπογραφή και να την αποθηκεύση σε ένα QR κωδικό.

Backend

Μία πο­λύ ισχυ­ρή δια­χεί­ρι­ση, όπου ο δια­χει­ρι­στής έχει τον πλή­ρη έλεγ­χο των εισερχομένω/εξερχομένων, με ανα­φο­ρές, επε­ξερ­γα­σία κ.λπ.

Android App

Εφαρμογή για android συσκευές που με την βοήθεια της κατά την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση θα καταγράφει στον ειδικό κατάλογο εισερχομένων – εξερχομένων όλους τους εισερχόμενους στην αθλητική εγκατάσταση.